Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Hornat podlahy s.r.o. IČO: 24280178, DIČ: CZ24280178 dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen " kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i  kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující". Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen "o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a  kupujícím nepodnikatelem. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v  rozsahu s těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen "obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Osobní údaje a ochrana osobních dat
Prodávající  musí při nákupu požadovat  tyto základní  údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k  realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
Souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a  obchodní účely.. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Objednání zboží
Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, nebo e-mailem.  Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné osobní údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v  rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 obch.zák. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 obch.zák. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V  případě změny objednávky, která již byla prodávajícím potvrzena, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu  -storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně  vzniklé škody. Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat a to u je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obch.zák. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené obchodní listiny § 13a obch.zák.

Dodací lhůty
Zboží  je zasíláno přepravní společností. Jeli  zboží skladem je doručeno do 5 pracovních dní. V případě vyprodání zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit. Děkujeme za pochopení.
Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u  nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v  objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní,odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky
Prodávající  může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nedostupným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího 
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 
Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy
Zboží je možné vyzvednout si osobně, na adrese naší provozovny v pracovní době.
Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím přepravní služby. Cena přepravy se řídí dle platného aktuálního uvedeného na stránkách eshopu.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, aj.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@dacota.cz, nebo telefonicky a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím řádné převzetí nepoškozené zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.
Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k  jednorázovému užití a jsou nevratné.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na provozovně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s  pozdější reklamací stavu dodávky.
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s  přiloženým dokladem, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s přiloženým dokladem má kupující nárok na výměnu zboží dle dokladu.

Platební podmínky
Objednané zboží je možno uhradit platební kartou na stránkách eshopu, na dobírku, nebo hotově na provozovně prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k  dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně prodávajícímu spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v  původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží osobně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 obč. zák., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu.                                                                    

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch. zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.
Pokud je zboží dodáno v originálním obalu, který kupujícím podnikatelem poškodí a  zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a  kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.
 
Zrušení smlouvy dohodou
Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v  originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

Reklamace
Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

Výhrada vlastnictví
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení      § 443 - 446 obch. zákoníku  § 601 obch. zák.

Informace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

Závěrečné ustanovení
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20.10.2012 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předešlé.

Záruka a Reklamace
Záruka za zboží řídí platným a  účinným právním řádem České republiky. Reklamační řád je  dle zákona č.40/1964SB. Občanského zákoníku ve znění zákona  č.136/2002SB.
Na zakoupené  zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení.

Reklamace bude vyřízena do 30- ti dnů od jejího převzetí.

K uplatnění reklamace  slouží pokladní doklad - faktura ( proto ji pečlivě uschovejte) .Faktura je vždy přiložena  k objednanému zboží (v balíku nebo na krabici v průsvitném obalu – „Dokumenty k zásilce ). Pokud  není originál doklad doložen, nemůže  být reklamce vyřízena. 
-  o reklamaci nás informujte i telefonicky nebo e-mailem (zboží nikdy nezasílejte bez předchozí informace, taková zásilka může být odmítnuta).

- zboží zasílejte doporučeně na naši adresu.
-  do zásilky uveďte důvod reklamace, vložte daňový doklad a informace o  vrácení peněz (bankovním převod nebo složenka). V případě, že se peníze vrací na účet, je třeba zaslat číslo účtu.
Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno zjevné mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží za přítomnosti dopravce a  v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží.  Zboží je u dopravce pojištěno, proto odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat do 24 hod. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje:
na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- byl-li výrobek poškozen působením živlů
- byl-li poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním 
- byl-li poškozen hrubým zacházením

V  případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě.  Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, zda-li  je to úměrné s  povahou vady.  O tom rozhoduje autorizované servisní středisko, formou písemného posouzení vady. V případě uznání vady bude zboží vyměněno za stejný kus nebo budou peníze vráceny

Vytisknout stránku

© 2024, DACOTA – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA

Photos by Erik Cook

Přeskočit na začátek stránky